บุคลากร

ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง

ผู้รับใบอนุญา่ติ
โทร.089-9828044

ดร.สุธัญญา ตรึกตรอง

ผู้จัดการ โทร.061-7402111

อ.วัลภา หมิแหละหมัน

ผู้อำนวยการ โทร.098-0140353

อ.วรรณวิทย์ รามศรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โทร.083-1355578

อ.กนกพร ตรึกตรอง

สาขาวิชาการบัญชี โทร.062-2434846

ว่าที่ร้อยเอกกวี ไกรทอง

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.อะหมัด ศรีเจริญ

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์