วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ ยึดมั่นในภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญา

“ ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก ”

มุ่งมั่นให้นักเรียนมีทั้งวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาตน เปิดประสบการณ์สร้างอาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคมโดยมีมาตรฐานระดับสากล

เอกลักษณ์

“ จิตสำนึกที่ดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ ”

อัตลักษณ์

“ การพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ”