ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพร้อมโปลีเทคนิค

20 กรกฏาคม พ.ศ.2522 ใบอนุญาต โรงเรียนพร้อมโปลีเทคนิค

โรงเรียนสุธรรมมนตรี

27 ธันวาคม พ.ศ.2536 เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนพร้อมโปลีเทคนิค เป็น โรงเรียนสุธรรมมนตรี

โรงเรียนสุธรรมมนตรีเทคโนโลยี

24 มิถุนายน พ.ศ.254 โอนใบอนุญาต

โรงเรียนนครเทคนิค

30 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนนครเทคนิค
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มูลนิธิรัชต์ภาคย์ โดยนายชัยวุฑ ตรึกตรอง ได้รับโอนใบอนุญาต

R-TEC

10 เมษายน พ.ศ.2560 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ R-TEC

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ R-TEC

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ R-TEC