ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ รัชต์ภาคย์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ รัชต์ภาคย์

http://www.chaiwut.net/uploads/page/1124/1097.pdf

ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้

http://www.chaiwut.net/uploads/page/1124/1110.pdf

ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก

http://www.chaiwut.net/uploads/page/1124/1111.pdf