หน้าแรก

RTEC วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ (R TEC) ยึดมั่นในภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักเรียนค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

รู้จักเรา#RTEC

Play
Slider
ผศ.ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง

วันนี้ในอดีต

1 2 3 4 5 93

เรื่องทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ RTEC

บัณฑิตพรีเมี่ยม

สไลด์1
สไลด์21
Slider

"ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก"

มุ่งมั่นให้นักเรียนมีทั้งวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาตน เปิดประสบการณ์สร้างอาชีพและจิตอาสาเพื่อสังคมโดยมีมาตรฐานระดับสากล

ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์